Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

2015 YILI HARCIRAH ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 2015 YILI HARCIRAH ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

 (6245 sayılı Harcırah Kanunu-2562 sayılı Kanunun değişik 1.maddesi)

 

  1. TANIMLAR:

  2. Bu Kanunda geçen;

  1. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını;

 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g fıkrasında yer alan “memuriyet mahalli” tanımı 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 89. Maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 MADDE 89 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       “g. Memuriyetmahalli

: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;”

       h) Başka yer: Yukarıdaki (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

 İfade eder.

 Madde 37 - (Değişik: 11/12/1981 2562/15 md.) Meslekî bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/12/2014 tarih ve 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli H cetvelinde belirtilen gündelikler:

GÜNDELİKLER:

1-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde 33)

 B- Memur ve Hizmetlilerden;

 a) Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)       43.00 TL

 b) Ek Göstergesi 5800 (dahil) 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar      40.00 TL

 c) Ek Göstergesi 3000 (dahil) 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar       37.50 TL

 d) Aylık/Kadro derecesi 1-4 olanlar                                                         33.00 TL

 e) Aylık/Kadro derecesi 5-15 olanlar                                                        32.00 TL

 

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

     *    6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b)ve (d) fıkralarına göre yatacak yer  

            temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınır.  


AÇIKLAMA : Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

27.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

 2- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrasında;

 Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. hükmü yer almaktadır.

 

ÜNVANI GÖSTERGE X MAAŞ KATSAYISI TUTARI
PROFESÖR 300 0,079308 23,79
DOÇENT 250 0,079308 19,83
YARDIMCI DOÇENT 200 0,079308 15,86
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMAN 160 0,079308 12,69
MEB ÖĞRETMEN VE DİĞER EĞİTİM GÖREVLİSİ 140 0,079308 11,10
YARIYIL VE YAZ TATİLİ İLE CUMARTESİ- PAZAR VE HAFTA İÇİ SAAT 18,00 DEN SONRA BAŞLAYAN FAALİYETLERDE 150 0,079308 11,90

 

 

 


 

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Genel Müdürlük Makamı

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.