Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Hizmet içi eğitim faaliyetleri, öğretmen ihtiyaç analizleriyle belirlenen mesleki gelişim alanları yanında Millî Eğitim Bakanlığının politika ve öncelikleri ile üst politika belgelerinin işaret ettiği alanlar doğrultusunda planlanmakta ve yürütülmektedir.

MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ

 

Günümüzde giderek önem kazanan hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında Bakanlık personelinin mesleki ve bireysel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir.

Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere ve okul yöneticilerine sürekli destek sağlanması gerekmektedir. Bu itibarla öğretmenlerin ve okul Yöneticilerinin profesyonel gelişimleri için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmekte, kişisel ve mesleki gelişim programları uzman kişi ve kurumların desteği ile geliştirilerek hizmet içi eğitimler kapsamında uygulanmakta, aday ve diğer okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim kapasiteleri geliştirilmektedir.

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri kapsamında, eğitim ve öğretimde kullanılan yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerine yönelik yeterliklerinin artırılması, yeni teknolojilerin ve teknolojik ortamların kullanımına yönelik becerilerinin geliştirilmesi öncelikli konular arasında yer almıştır.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri, öğretmen ihtiyaç analizleriyle belirlenen mesleki gelişim alanları yanında Milli Eğitim Bakanlığının politika ve öncelikleri ile üst politika belgelerinin işaret ettiği alanlar doğrultusunda planlanmakta ve yürütülmektedir.

Bunlar;

  •       Göreve İlk Defa Atanan Öğretmenlerin Adaylık Eğitimleri,
  •       Üst Görevlere Hazırlama Eğitimleri,
  •       Uzman Eğiticilerin Eğitimleri,
  •       Mesleki ve Bireysel Gelişim Eğitimleri,
  •       Alan Değişikliği Yapan Öğretmenlere Yönelik İntibak Eğitimleri,
  •       Bilgilendirme amaçlı konferans, panel, forum, sempozyum vb. eğitimler ile
  •       Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimlerdir.

Mevcut öğretmen sayısı dikkate alındığında, yüz yüze eğitim yaklaşımıyla bütün öğretmenlerimize ihtiyaç duyulan zamanda ve alanda hizmet içi eğitim verilmesi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, Bakanlığımızca yüz yüze eğitimin yanında uzaktan eğitim faaliyetleri de yapılmaya başlanmıştır.

      Planlanan yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetleri öncelikle, Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet içi eğitim enstitülerimizde gerçekleştirilmektedir. Enstitülerde kapasiteninyeterli olmadığı durumlarda diğer okul/kurum ve kuruluşların imkânlarından da yararlanılmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Güncellenmesi;

        Önceki Hizmet içi Eğitim yönetmeliği 1995 tarihli olup, günün şartlarına uygun olarak güncellenmiş ve 11 Mart 2022 tarihinde "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği" adı ile yayınlanmıştır.

 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar; 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri standart eğitim programları doğrultusunda kurs ve seminer faaliyetleri olarak düzenlenmekte iken 11 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği" kapsamında "Öğretmen-yönetici hareketlilik programları", " Okul temelli mesleki gelişim (OTMG) programları", Mesleki gelişim toplulukları (MGT) şeklinde de yapılmaya başlanmıştır. 

OTMG (Okul Temelli Mesleki Gelişim) Okul Temelli Mesleki Gelişim, okul tarafından belirlenen ve o okula özgü olan eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla mahallî hizmet içi eğitim planı kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleridir.

Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı; başarısı, iyi uygulamaları, farklı projeleri veya farklı öğrenme ortamları ile ön plana çıkan okulların bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması ile diğer okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin bu okulları ziyaretini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. 

MGT (Mesleki Gelişim Toplulukları) Mesleki Gelişim Toplulukları; okuldaki eğitim öğretim uygulamalarını geliştirmek, katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, birbirlerinden ve uygulamadan öğrenerek mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenmekte ve Mesleki Gelişim Topluluklarının topluluk içi iletişimi ve yapılan çalışmaların paylaşımı ÖBA üzerinden yapılmaktadır.

 

ÖBA Platformu;

ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) , öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini uzaktan eğitim yoluyla desteklemeye yönelik olarak 23 Ocak 2022 tarihinde oluşturulmuş bir platformdur. Mesleki çalışmalar kapsamında eğitimler, uzman ve başöğretmenlik eğitimleri, öğretmen okul yöneticilerinin uzaktan eğitimleri Mesleki Gelişim Toplulukları eğitimleri ve canlı/senkron eğitimler hizmet içi eğitim kapsamında ÖBA platformunda yapılmaktadır.

ÖBA da yapılan eğitim türleri kişisel gelişim eğitimleri, öğretmenlik branş eğitimleri, özel ve genel alan eğitimleri, yönetim ve kurumsal eğitim türlerinde yapılmaktadır. 

 

Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin adaylık süreci 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Programın usul ve esaslarını belirleyen Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge 12/02/2022 tarihli ve 31833 sayılı Makam Oluru ile Yürürlüğe girmiştir.

Aday öğretmen yetiştirme süreci, aday öğretmenlerin yetiştirme programı doğrultusunda mesleki ve bireysel bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik çeşitli etkinliklerde bulunmaları, hizmet içi eğitimlere katılmaları amaçlanmıştır. Bu kapsamda derse hazırlık, ders izleme, ders uygulaması, okul içi gözlem ve uygulamaları ve mesleki gelişim uygulamaları yapmaları amaçlanmıştır.

Aday öğretmen yetiştirme sürecinde ilişkin çalışmalar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve danışman öğretmenlerle iş birliğinde yürütülmektedir.

Mevcut durumda aday öğretmenin, kurumlarınca 5 saat uyum eğitimine, 25 saat mahalli hizmet içi eğitim faaliyetine ve uzaktan eğitim olarak 180 saat Adaylık zorunlu  Hizmetiçi Eğitim semineri ve seçmeli hizmet içi eğitim faaliyetlerinden 30 saat eğitim almaları gerekmektedir. 

Mesleki Çalışmalar

              Öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla her yıl Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım aylarında birer hafta olarak «Mesleki Çalışmalar» kapsamında Valiliklere gönderilen program uygulanmaktadır. 2022 ve 2023 Yıllarında yapılan mesleki çalışmalar uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetleri şeklinde yapılmıştır.

 

Uzaktan Eğitim Çalışmaları

Mevcut öğretmen sayısı dikkate alındığında, yüz yüze eğitim yaklaşımıyla bütün öğretmenlerimize ihtiyaç duyulan zamanda ve alanda hizmet içi eğitim verilmesi mümkün olamadığından uzaktan eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Uzaktan eğitim kapsamında düzenlenen eğitim çeşitliliği arttırılmasına yönelik eğitim içerikleri hazırlanmış (mesleki alan, kişisel gelişim, yabancı dil, özel eğitim, bilişim ve teknoloji konularında vb.) ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. 

 Uzaktan senkron ve asenkron eğitimlerde EBA ve ÖBA altyapısı kullanılmıştır.

Hizmet İçi Eğitim Modülü ve e-Sertifika

Öğretmenlerin T.C. Kimlik numaralarını ve faaliyet numaralarını kullanarak, internet üzerinden hizmet içi eğitim faaliyetlerine yapmış oldukları başvurular aynı sistem içinde elektronik olarak değerlendirilmektedir. Başvurular, başvuruyu yapan personelin okulu/Kurumu, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ilgili Bakanlık Birimi ve sorumlu Bakanlık Birimi onaylarından sonra nihai katılımcı listesi oluşturulmaktadır. 

Faaliyetlere ait tüm evrak akışı, duyurular ve belge tanzimi (e-sertifika) sistem üzerinden yapılmaktadır.

Standart Eğitim Programları

            Genel Müdürlüğümüzce mesleki gelişim programları, belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmakta güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Hazırlanan bu programlar Bakanlığımızca ve mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. 2023 yılında yeni hazırlanan/güncellenen programlar ile birlikte, kullanımda olan 'Standart Eğitim Programı' sayısı 1907'ye ulaşmıştır. Mesleki Gelişim programları dört ana kategoride kişisel gelişim eğitimleri (teknoloji, yaşam becerileri), öğretmen eğitimleri (genel alan, özel alan,) özel nitelikli eğitimler (Eğitici eğitimi, branş değişikliği-görevde yükselme) , yönetim ve kurumsal eğitimler (genel alan, özel alan) kategorilerinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

 Kodlama

             Hizmet İçi Eğitim Eğitim Programları: Genel Müdürlüğümüzce mesleki gelişim programları, belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır, güncellenir veeğitim türlerine/alanlarına göre kopdlanarak sınıflandırılır. Eğitim Programları bu kapsamda öğretmen eğitimleri ana kategori olarak kişiel gelişim eğitimleri, özel nitelikli eğitimler ve yönetim ve kurumsal eğitimler isimleri altında sınıflandırılmış.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

              Bakanlığımızca merkezi ve mahalli olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programlarımızın izleme ve değerlendirilmesine yönelik; eğitim programı, eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim merkezi vb. konu başlıklarını içeren memnuniyet anketleri her eğitimin sonucunda hizmet içi eğitim modülü üzerinden elektronik ortamda tüm öğretmenlerimize uygulanmaktadır. Anket sonuçları değerlendirilme raporları doğrultusunda eğitim süreçlerinde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Personel İletişim Sayfası

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.