Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Sıkça Sorulan Sorular

Öğretmenlik Kariyer Basamakları

 • Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılacak mı?

  Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

  Öğretmenlik Meslek Kanununa yönelik mevzuat çalışmaları, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı da öğretmenlerimizin ve ilgili diğer paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak sürdürülmektedir.

 • 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kimi hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesince verilen 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararında iptal edilen hükümler nelerdir?

  Söz konusu davaya ilişkin Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

  Gerekçeli kararda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun;

  1- Aday öğretmenlik sürecini düzenleyen 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda …”  ibaresi,

  2-  5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan, “Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların,”  hükmü,

  3- 5’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; “Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”  hükmü,

  4- Öğretmenlik kariyer basamaklarını düzenleyen 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; “Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,”  hükmü,

  5- 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “.. ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar…”  ibaresi,

  6- 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan; “Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”  hükmü

  iptal edilmiştir.

 • Anayasa Mahkemesine açılan 03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kimi hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına ilişkin verilen gerekçeli karar yayımlandı mı?

  Söz konusu davaya ilişkin Anayasa Mahkemesinin 13.07.2023 tarihli ve E:2022/47, K:2023/124 sayılı gerekçeli kararı, 27.09.2023 tarihli ve 32322 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

 • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenlerin tabi tutulacağı uyum eğitimi nedir?

  Adaylık Uyum Eğitimi yüz yüze 30 saatlik eğitimi kapsamaktadır. Aday öğretmenler, görevlerine başladıkları ilk iki hafta içerisinde görev yaptıkları eğitim kurumunu tanıtan bir uyum eğitimine tabi tutulurlar. Eğitim kurumunca düzenlenecek uyum eğitiminin süresi 5 saattir. Bu eğitimde, öğretmenin görev alacağı eğitim kurumunun özellikleri, kuralları, işleyişi ve öğretmenin görev ve sorumluluklarına yer verilmeli, eğitim kurumunun bina ve bölümleri tanıtılmalıdır. Uyum eğitiminde, eğitim kurumunun bulunduğu mahallin temel özellikleri, sosyo-kültürel çevre, veli ve öğrenci profilinin temel özellikleri de aktarılmalıdır.

  Aday öğretmenlere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince de yüz yüze uyum eğitimi düzenlenir. Bu eğitimin süresi 25 saat olup mahallî hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenir. Eğitimde aday öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, aday öğretmenin görev yapacağı il/ilçenin temel özelliklerine yer verilir.

 • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenler zorunlu ve seçmeli olarak kaç saat eğitim almalı?

  Adaylık eğitimi, aday öğretmenin uzaktan eğitim yöntemiyle alacağı 210 saatlik eğitimi ifade eder. Bu eğitimlerin 180 saati tüm aday öğretmenler için zorunlu olan konulardan, 30 saatlik kısmı ise sunulan konu havuzundan öğretmenin tercihine göre verilecek seçmeli konulardan oluşmaktadır.

 • 12.05.2022 tarihinden sonra göreve başlamış olan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacaktır?

  12.05.2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıklarına yönelik iş ve işlemler, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

  Söz konusu aday öğretmenlerin adaylıkları; il millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşan Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu Programı tamamlamış olmaları hâlinde kaldırılacaktır.

 • 12.05.2022 tarihinden önce atanan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacak?

  12.05.2022 tarihinden önce aday öğretmen olarak atananların adaylıkları; 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları hâlinde kaldırılır.

 • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvurularında hangi süreler dahil edilir?

  03.02.2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde;

  "(1) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır.

  Bu sürelere;

  a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,

  b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,

  c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,

  ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,

  d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,

  e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,

  f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

  g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,

  ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,

  dâhil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

 • Kariyer basamakları sınavından kimler muaf tutulmaktadır?

  Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • 2005-2006 yıllarında yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı puanı hala geçerli midir?

  Mülga Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin "Sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve geçerlik süresi" başlıklı 17'nci maddesi gereğince 2005-2006 yıllarında yapılan sınav puanının geçerlik süresi dolmuştur.

 • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar nelerdir?

  Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

  a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

  b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

  d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

  Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde ise;

  a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

   b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

   d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

  şartları aranacaktır.

Öğretmen Yeterlikleri ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler

 • Öğretmenlik Uygulamasının yapıldığı yer neresi olmalıdır?

  Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi Madde 8. (1) Öğretmenlik Uygulaması , ilgili yükseköğretim  kurumunun bulunduğu İl genelinde yer alan resmi eğitim ve özel eğitimkurumlarıe özel öğretim kurumlarında yapılır.

 • İl genelinde öğretmenlik uygulamasının yapılacağı öğretmenlik alanında görev alacak yeterli sayıda öğretmen bulunmaması halinde ne yapılabilir?

  Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergenin İstisnai durumlar Madde 3. Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile sınırlı olmak ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılabilir.

 • Öğretmenlik uygulamasının dönemi ve süresi ne kadardır?

  Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin 29.12.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda bir yılda iki dönemden az olmamak üzere yapılır.

  Güz ve bahar dönemleri her bir dönem 12 (on iki) hafta olarak ve haftada 8 (altı) ders saati uygulanacak şekilde ve haftada 96 saat olarak öğretmenlik uygulaması  haftada 6 ders saati her bir dönemde 72 (yetmiş iki) saat olmak üzere toplam 144 (yüz kırk dört) ders saatinden oluşur.

 • Öğretmenlik uygulamasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla öğretmen ve akadesiyen başına kaç tane öğrenci verilebilir?

  7 -Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi Kapsamında;

  MADDE 9 – a) İl millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü tarafından, uygulama eğitim kurumu olarak seçilebilecek kurumların müdürleri ile iş birliği yapılarak uygulama eğitim kurumları ve her bir eğitim kurumunun tür ve derecesine göre uygulama öğrencisi kontenjanı; her bir uygulama öğretmeni başına en fazla 6 (altı), her bir uygulama öğretim elemanı başına en fazla 12 (on iki) öğrenci olacak şekilde öğretmenlik alanları itibarıyla düzenlenir.

 • İl genelinde öğretmenlik uygulamasının yapılacağı öğretmenlik alanında görev alacak yeterli sayıda öğretmen bulunmaması halinde ne yapılabilir?

  Uygulama öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergenin istisnai durumlar madde 3. öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile sınırlıolmak ve Bakanlığın uygun görmesi durumunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı artırılabilir.

 • Öğretim sırasında hangi öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecek?

  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecektir.

 • Öğretmenlik Uygulamaları dersi nasıl ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

  Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan öğrenciler ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolüne istinaden, Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kararı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ve “Eki Çizelge”de belirtilen alanlarda gerçekleştirilmektedir.  Öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü ve Fakülte Uygulama Koordinatörünün iş birliğinde ilde görev yapan ve Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayısı/branşı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

 • Millî Eğitim Bakanlığı Bursunu almanın şartları nelerdir?

  3580 sayılı “Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yasa” kapsamında çıkarılan Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe göre öğretmenlik mesleğini cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla burs verilmektedir. Bakanlığımız bursu, 06/03/2004 tarih ve 25394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5102 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

  Buna göre;

  Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan ve verilen kontenjana giren öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

  Bakanlığımızca burs verilecek öğrencilerde ayrıca;

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  2. 22 yaşını geçmemiş olmak,

  3. Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,

  4. ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa ilk beş tercihinde yerleşerek (burs verilmesi planlanan branşların olduğu öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenler, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet üniversitelerine yerleşen öğrenciler, Ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç) kesin kaydını yaptırmış olmak,

  5. Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,

  6.ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak.

 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) hangi alanlarda yapılmaktadır?

  T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)' nin ÖSYM tarafından uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere Sınav Protokolü düzenlenmiştir.

  2022 yılından itibaren Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak alanlar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği olarak belirlenmiştir. 

  Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmayan yabancı dillerde (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türü kullanılmaktadır

Mesleki Gelişim

 • Başvuru yapmış olduğumuz faaliyete kabul edilip edilmediğimizi nasıl öğreniriz?

  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm süreç MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülünden takipedilebilmektedir. Faaliyet onay süreci tamamlanan faaliyetlerde SMS ve e-posta ilgi bilgilendirme yapılmaktadır. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılacak olanlara ait duyuru il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince okullarınıza yapılmaktadır.

 • Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılamadığımızda ne yapmalıyız?

  Kursiyer olarak alındığınız faaliyetlere katılım zorunludur. Ancak yasal mazeretiniz olması durumunda mazeretinizi belgeleri ile birlikte okul/kurumunuz aracılığıyla Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

 • Merkezi faaliyetlere başvuru yaparken eğitim merkezleri neden görünmüyor?

  Başvurular faaliyetin konusuna göre yapılmaktadır. Eğitim merkezi, başvuruların tamamlanmasından sonra onay sürecinde görülmekte ve istenirse faaliyet başvurusundan vazgeçilebilmektedir.

 • Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımcı seçim kriterleri nelerdir?

  Her faaliyetin seçim kriterleri düzenlenen faaliyetin özellikleri, hedef kitlesi, faaliyetin düzenlenme amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak çoğu faaliyetlerde kursiyer seçiminde; kıdem, daha önce katıldığı merkezi hizmet içi eğitim faaliyet sayısı ve bulunduğu yıl içerisinde başka bir merkezi faaliyete hiç katılmayanlar arasından iller için belirlenen kontenjana göre ilgili Genel Müdürlük ve branşa göre katılımcılar seçilmektedir.

 • Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Nasıl Katılabilirim?

  MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülünden planlanan eğitimlere başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden yayında olan eğitimleri istediğiniz zaman diliminde tamamlayarak MEBBİS Modülünden bir hafta sonra sertifikanızı alabilirsiniz.

Öğretmene Hizmet

 • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin Bilimsel Toplantılara katılımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

  Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatına bağlı resmî eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini arttırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için yurt içindeki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımları ilgi “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

 • Emekli olan öğretmenler Hizmet Şeref Belgesini nereden alabilirler?

  Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği MADDE 16 – (1)(b)(c) de İl kutlama kurulları;” Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için Hizmet Şeref Belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini, Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgelerinin adreslerine gönderilmesini” sağlar denilmektedir. İlgi yönetmelikle sadece içinde bulunulan yıl içerisinde emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmektedir.

 • Öğretmen memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi hangi yolla bildirebiliriz?

  Öğretmene teşekkür mesajları 444 0 632 nolu MEBİM iletişim merkezine telefonları aranarak oluşturulabilmektedir.

 • Emekli öğretmen kartımı nereden çıkartabilirim?

  Emekli kimlik kartları kişinin emekli olduğu Millî Eğitim Müdürlüklerince 1 adet fotoğrafla beraber şahsen başvurulması halinde düzenlenerek verilmektedir.

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla veliler ve okul aile birlikleri tarafından öğretmenlere bir hediye yarışı başlıyor. Velileri külfete sokacak meblağlar isteniyor. Bu sebeple Bakanlık eliyle Öğretmenler Günü hediyesiyle ilgili bir çerçeve çizilip yayınlamasının öğretmenler açısından güzel olacağını düşünüyorum.

  MESLEKİ ETİK İLKELER” başlığı ve “Hediye Alma 12.Madde alt başlığında, “Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez” denilmektedir. 

  Sayın velilerimizin, Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize hediye alma zorunluluğu yoktur. Ancak velilerimize ve öğrencilerimize, öğretmenlere hediye alma konusunda zorlama vb. davranışların olması durumunda, bahse konu hediyenin nerede ne miktarda alındığının net yazılı müracaatla bildirilmesi durumunda gerekli yasal işlemler okul/kurumlarca yapılmaktadır.

 • 24 Kasım Öğretmenler Günü için İl temsilcisi öğretmen seçilmek ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine kabul görmek için ne yapılması gerekir?

  Her yıl Bakanlığımız koordinesinde Ankara da gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Tören ve Etkinliklerine 81 ilimizden katılacak olan öğretmenlerimiz “Öğretmenler Günü Genelgesi” çerçevesinde görev yaptıkları illerince Genelge eki seçim esasları çerçevesince belirlenmekte olup, 81 ilden seçilen öğretmenlerimiz onay verilmesi halinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmektedir. Bunun dışında Bakanlığımızın herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

İdari ve Mali İşler

 • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. konaklama ücreti tarafıma ödenir mi?

  Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanacak olup, konaklama giderine ilişkin fatura bulunmadıkça konaklama gideri ödenmez.

  Yatacak yer temini için ödenen ücretlerde her yıl yayınlanan Bütçe Kanununun eki “H “cetveline göre gündeliğin %60 artırımlı tutarı ödenir. Örneğin gündelik tutarı 400 TL ise %60 artırımlı tutarı 640 TL ödenir.

  Almaya hak kazandığınız günlük konaklama tutarınız; görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstahak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır."

 • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. 'de gündelik ne kadardır?

  Gündelik ücretiniz, her yıl yayınlanan Bütçe Kanununun eki “H” cetvelinde yer alan ve karşılığı kadro derecenize göre gösterilen tutardır.

  Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

 • Katıldığım eğitim, seminer, çalıştay vs. de yol ücreti ödeniyor mu?

  Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat (Alışılmış, genelin tercih ettiği) olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

  Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. 

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Personel İletişim Sayfası

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.