Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Günümüzde giderek önem kazanan "Hayat Boyu Öğrenme" ilkeleri kapsamında Bakanlık personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir. Yeniden yapılandırma kapsamında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulan Mesleki Gelişimi Destekleme Grup Başkanlığı öğretmenlerimizin yetiştirilmesine yönelik hizmetleri yürütmek üzere yetkilendirilmiştir. Grup Başkanlığımız 657 sayılı Devlet memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde; merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm öğretmenlerin yetiştirilmelerine yönelik hizmetiçi eğitim çalışmalarını yürütmektedir.

MESLEKİ GELİŞİMİ DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Günümüzde giderek önem kazanan hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında Bakanlık personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir.

Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir. Bu itibarla Bakanlığımızca, merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm öğretmenlerin yetiştirilmelerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri, öğretmenlere uygulanan ihtiyaç analizleriyle belirlenen mesleki-kişisel gelişim ihtiyaçları, eylem planları, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolleri, meslek kuruluşlarının ihtiyaçları, Bakanlık ve Kurum politikaları doğrultusunda planlanmakta ve yürütülmektedir.

Bunlar;

 • Göreve İlk Defa Atanan Öğretmenlerin Adaylık Eğitimleri,

 • Üst Görevlere Hazırlama Eğitimleri,

 • Uzman Eğiticilerin Eğitimleri,

 • Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimleri,

 • Alan Değişikliği Yapan Öğretmenlere Yönelik İntibak Eğitimleri,

 • Bilgilendirme amaçlı konferans, panel, forum, sempozyum vb. eğitimler ile

 • Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimlerdir.

  Bakanlığımızda personelin kişisel ve meslekî gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri 1960 yılından itibaren düzenlenmeye başlanmıştır. Bu eğitimler, 1993 yılında illere yetki verilmesinden sonra mahalli olarak da düzenlenmektedir. 1960 yılında 2 kurs ve 85 katılımcı ile başlayan faaliyetler,

  2017 yılında; merkezi olarak düzenlenen 400 yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetine 26.850; 33 uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetine 65.042; toplamda 433 faaliyete 91.892, mahalli olarak düzenlenen 27.319 yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetine 955.585, toplamda 27.752 faaliyete 1.047.477 katılım sağlanmıştır.

  2018 yılı ilk altı ayında merkezi ve mahalli olarak düzenlenen  21.662  hizmet içi eğitim faaliyetine 738.192 katılım olmuştur.

  Mevcut öğretmen sayısı dikkate alındığında, yüz yüze eğitim yaklaşımıyla bütün öğretmenlerimize ihtiyaç duyulan zamanda ve alanda hizmet içi eğitim verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Bakanlığımızca yüz yüze eğitimin yanında uzaktan eğitim faaliyetleri de yapılmaya başlanmıştır.

  Genel Müdürlüğümüz bu hizmetleri, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, YÖK, Üniversiteler, TİKA, TODAİE, TED, TÜBA, TÜBİTAK, AFAD, YEŞİLAY, ÖRAV, UNİCEF ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yabancı kültür merkezlerinin işbirliği ve katkılarıyla gerçekleştirmektedir.

Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

Aday öğretmen yetiştirme süreci, aday öğretmenlerin yetiştirme programı doğrultusunda kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik çeşitli etkinliklerde bulunmaları, hizmet içi eğitimlere katılmaları amaçlanmıştır. Bu amaçla derse hazırlık, ders izleme, ders uygulaması, okul içi gözlem ve uygulamaları, şehir kimliğini tanıma, kurumsal işleyişi tanıma, gönüllülük ve girişimcilik çalışmaları, tecrübeyle buluşma ve mesleki gelişim uygulamaları yapmaları amaçlanmıştır.

Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde;

384 saat sınıf içi ve okul içi

90 saat okul dışı faaliyetleri;

180 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzere

Toplam: 654 saat eğitim verilmektedir.

 

Uyum Eğitimleri (Özel Eğitim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılanlar)

42 saat okul içi

90 saat okul dışı faaliyetleri;

180 saat hizmetiçi eğitim faaliyetleri olmak üzere

Toplam: 312 saat eğitim verilmektedir.

 

Bu süreçle aday öğretmenlerin meslek yaşantıları boyunca öğretmenlik mesleğini en iyi şekilde temsil edebilecekleri bilgi ve becerileri edinmeleri; temel haklarını, görevlerini, yetki ve sorumluluklarını öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin çalışmalar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce; il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve danışman öğretmenlerle iş birliğinde yürütülmektedir.

Mesleki Çalışmalar

Öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak yeni beceriler kazanmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla her yıl Haziran ve Eylül dönemlerinde «Mesleki Çalışmalar» kapsamında Valiliklere gönderilen program uygulanmaktadır.

Uzaktan Eğitim Çalışmaları

Mevcut öğretmen sayısı dikkate alındığında, yüz yüze eğitim yaklaşımıyla bütün öğretmenlerimize ihtiyaç duyulan zamanda ve alanda hizmetiçi eğitim verilmesi mümkün olamadığından uzaktan eğitim faaliyetleri de yapılmaya başlanmıştır. (2018 Yılı ilk altı ayında 19 hizmetiçi eğitim faaliyetine 45.171 katılım olmuştur.)

Hizmet İçi Eğitim Modülü ve e-Sertifika

Öğretmenlerin T.C. Kimlik numaralarını ve faaliyet numaralarını kullanarak, internet üzerinden hizmetiçi eğitim faaliyetlerine yapmış oldukları başvurular aynı sistem içinde elektronik olarak değerlendirilmektedir. Başvurular, başvuruyu yapan personelin okulu/Kurumu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili Bakanlık Birimi ve sorumlu Bakanlık Birimi onaylarından sonra nihai katılımcı listesi oluşturulmaktadır.

Faaliyetlere ait tüm evrak akışı, duyurular ve belge tanzimi (e-sertifika) sistem üzerinden yapılmaktadır.

Standart Eğitim Programları

Genel Müdürlüğümüzce mesleki gelişim programları, belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır, güncellenir ve geliştirilir. 2018 Eylül ayı itibari ile hazırlanan «Standart Eğitim programı» sayısı 775'e ulaşmıştır.

Kodlama

Hizmet İçi Eğitim Eğitim Programları: Genel Müdürlüğümüzce mesleki gelişim programları, belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır, güncellenir veeğitim türlerine/alanlarına göre kopdlanarak sınıflandırılır. Eğitim Programları bu kapsamda öğretmen eğitimleri ana kategori olarak kişiel gelişim eğitimleri, özel nitelikli eğitimler ve yönetim ve kurumsal eğitimler isimleri altında sınıflandırılmış.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyet Dosyası Arşiv Sisteminin Dijitalleştirilmesi

 Faaliyet sonu dosyalarının dijital ortama aktarılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 

 

MEVZUAT

Kanuni Görevler

Genel Müdürlüğümüzün görevleri, 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Sayılı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.    

"MADDE 312 ? (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak,

ç) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak; bunlarla ortak çalışma, araştırma, eğitim programları düzenlemek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturmak,

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

 

Yönetmelik, Genelge ve Yönergeler 

Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği: Yayımlandığı Resmi Gazete: 04.01.1995 -22161

Hizmet içi eğitim merkezlerinin kuruluşu, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 216´ncı maddesi uyarınca çıkarılmıştır.

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği:  Yayımlandığı Resmi Gazete: 11.03.2022 - 31775

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla yapılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hedefleri, ilkeleri, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214´üncü maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. 

20/06/2006 tarih ve 2007/57 sayılı Genelge

Hizmet içi eğitim faaliyetleri uygulanmasında uyulması gereken hususların açıklanmasına ilişkin olarak hazırlanmıştır. 

24/10/2008 tarih ve 2008/73 sayılı Genelge

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanma ve uygulama prensiplerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 MESLEKİ GELİŞİMİ DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİ 

 

 a- Planlama Birimi

 b- Program Hazırlama Birimi

 c- Eğitim Uygulamaları Birimi

 d- Teknoloji Destekli Öğretmen Eğitimi Birimi

 

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Personel İletişim Sayfası

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.